GIS - ŹRÓDŁO WIEDZY

  • Produkty i usługi

    Wspomaganie podejmowania decyzji

    Oferujemy państwu wykonanie analizy wielokryterialnej (MCE, Multi - Criteria Evaluation) polegającej na wspomaganiu procesu podejmowania decyzji na podstawie wybranych kryteriów.

    Celem analiz wielokryterialnych jest wybór rozwiązania optymalnego z wariantowych rozwiązań wg różnych kryteriów trudno porównywalnych ze sobą, a mających znaczący wpływ na realizację i funkcjonowanie danego rozwiązania w aspekcie przestrzennym.

    Analiza może dotyczyć zagadnień związany zarówno z środowiskiem przyrodniczym jak i społeczno-ekonomicznym. Wynikiem analizy jest zbiór map oraz tabel wspomagających proces podejmowania decyzji.